Evankeliumin sana (lyhennelmä)

Sana 'evankeliumi' on yksi koko Raamatun avain­sanois­ta ja -käsit­teistä. Sa­na tarkoittaa kielellemme käännet­ty­nä ilouutista ja hyvää sanomaa.

Evankeliumi on ennen kaikkea sanoma persoonasta, Jeesuksesta Kristuk­sesta, Jumalan Pojasta. Alkuseura­kunnasta todetaan, että he "...julistivat evankeli­umia Kristuksesta Jeesuksesta" (Ap. t. 5:42).

Raa­mattu ilmoittaa, että "...kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Ju­malan kirk­kautta vailla..." (Room. 3:23) ja että "...kaikki ovat poi­kenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet..." (Room. 3:12).

Raamattu ilmoittaa myös vakavin ja painavin sanoin, että "...synnin palkka on kuolema..." (Room. 6:23), ja että "...teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne..." (Jes. 59:2). Synti erottaa ihmisen Jumalasta – sekä tässä ajassa että iankaikkisesti ajan rajan tuolla puolen iankaikkisuudessa.

Evankeliumin sana ilmoittaa ja julistaa kuitenkin: "Sillä niin on Jumala maa­ilmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka hä­neen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh. 3:16).

Suuressa rakkaudessaan Jumala lähetti maailmaan Jeesuksen: Jumala antoi ainokaisen Poikansa. Jeesus "...'itse kantoi meidän syntimme' ruumiis­sansa ristinpuuhun..." (1. Piet. 2:24). Hän kuoli synnittömänä, puhtaana ja viatto­ma­na uhrina sovituskuoleman koko ihmiskunnan syntien tähden ja sovitukseksi.

Raamatussa kehoitetaan nyt jokaista: "...tehkää parannus ja usko­kaa evan­keliumi" (Mark. 1:15). Raamatussa kehoitetaan myös: "Usko Herraan Jeesuk­seen, niin sinä pe­lastut..." (Ap. t. 16:31).

Ota tänään vastaan evankeliumi ja Hänet, josta evan­keliumi kertoo. Vain Hän, Jeesus, voi pelastaa sinut. Ru­koile Häntä ilmestymään elämääsi, antamaan syntisi an­teeksi ja johdattamaan sinua tästä hetkestä eteenpäin.*

Mikko Ruotsalainen
2007

* Teksti on lyhennelmä kirjoituksesta "Evankeli­u­min sana". Kirjoitus on koko­naisuudessaan luet­tavissa täältä.